top of page

Selskapets etiske retningslinjer

Miljø og etikk

 • Selskapets forpliktelser seg til å minimere negativ påvirkning på miljøet gjennom bærekraftige praksiser.

 • Krav om overholdelse av miljølover og forskrifter.

 • Fremme bevissthet angående miljøspørsmål og oppfordring til ansvarlig forbruk blant ansatte.

 • Forbud mot deltagelse i ulovlig, umoralsk eller skadelig praksis som kan skade selskapets omdømme.

HMS

 • Prioritering av ansattes helse og sikkerhet som en topp prioritet.

 • Prosedyrer for rapportering av farlige forhold og hendelser på arbeidsplassen.

 • Krav til bruk av personlig verneutstyr og ansvarlig adferd for å minimere risiko.

 • Opplæring og bevisstgjøring for å fremme en trygg arbeidskultur.

Bestikkelser, korrupsjon og svindel

 • Forbud mot bestikkelser, korrupsjon og enhver form for økonomisk kriminalitet.

 • Krav om nøyaktig og ærlig registrering av økonomiske transaksjoner.

 • Prosedyrer for rapportering av mistenkelige aktiviteter og beskyttelse av varslere.

Barnearbeid

 • Nulltoleranse for bruk av barnearbeid i selskapets forsyningskjede.

 • Krav om overholdelse av nasjonale og internasjonale lover som forbyr barnearbeid.

 • Engasjement for å identifisere og eliminere risiko for barnearbeid i selskapets leverandørkjede.

Hvitvasking

 • Forbud mot deltakelse i hvitvasking av penger eller finansielle kriminalitetsaktiviteter.

 • Krav om nøye overvåking og rapportering av mistenkelige transaksjoner.

 • Samarbeid med myndigheter og etterlevelse av lover og forskrifter for bekjempelse av hvitvasking.

Diskriminering

 • Nulltoleranse for seksuell trakassering, diskriminering eller trakassering basert på kjønn, rase, religion, alder, osv.

 • Prosedyrer for rapportering av trakasseringsklager og en forsikring om at disse klager behandles konfidensielt og rettferdig.

 • Opplæring og bevisstgjøring for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø.

Interne rutiner

Opplæring og bevisstgjøring

 • Selskapet tilbyr opplæring til alle ansatte om selskapets etiske retningslinjer og forventninger, og hvordan man håndterer etiske dilemmaer.

 • Årlig oppdatering eller gjennomgang av retningslinjene for å sikre at alle ansatte forblir informert.

 • Grundig gjennomgang av leverandører, og oppfølging av disse. 

 • Selskapets leverandører oppfordres til å følge etiske standarder, spesielt når det gjelder miljø og arbeidsforhold.

Rapportering og konsekvenser

 • Alle ansatte som rapporterer brudd på retningslinjene, vil ikke bli utsatt for gjengjeldelse eller trakassering.

 • Endringer gjøres når det er nødvendig for å adressere nye risikoer eller forbedre eksisterende praksis.

 • Selskapet evaluerer og reviderer sine retningslinjer og prosedyrer regelmessig for å sikre at de forblir relevante og effektive.

Ledelse

 • Ledelsen i selskapet er tydelige forkjempere for etisk atferd og forventes å være rollemodeller for de ansatte.

 • Ledelsen skal fremme en kultur der ansatte blir oppmuntret til å tenke på etiske konsekvenser når de tar beslutninger og gi retningslinjer for hvordan man kan vurdere etiske dilemmaer.

 • Ledelsen skal skape en åpen og transparent kommunikasjonskultur der ansatte føler seg trygge på å diskutere etikkspørsmål og rapportere brudd.

 • Ledelsen skal bruk tilbakemeldinger fra ansatte og erfaringer med etikkbrudd til å kontinuerlig forbedre etikkprogrammet og forebygge gjentakelse.

Interne rutiner - samarbeidspartnere og leverandører

Leverandørvurdering og due diligence:

 • Gjennomføring av grundige vurderinger av potensielle leverandører og forretningspartnere for å identifisere eventuelle risikofaktorer knyttet til menneskerettigheter.

 • Inkludering av spørsmål om menneskerettigheter i vurderingsprosessen, og be om dokumentasjon og referanser.

Kontrakt

 • Krav om overholdelse av menneskerettigheter i kontraktene med leverandører og forretningspartnere.

 • Forventningsavklaring om arbeidsforhold, lønn, arbeidstid og andre relevante faktorer.

Opplæring og bevisstgjøring

 • Opplæring til ansatte som jobber med leverandørforhold om menneskerettigheter og hvordan de skal identifisere potensielle brudd.

 • Regelmessig kommunikasjon med leverandører om selskapets forventninger og retningslinjer.

Retningslinjer

 • Prosedyrer for håndtering av brudd på menneskerettigheter av leverandører eller forretningspartnere.

 • Dette kan innebære rapportering til relevante myndigheter eller avslutning av forretningsforholdet.

Beskyttelse

 • Etablere en mekanisme for ansatte eller andre interessenter til å rapportere mistanke om brudd på menneskerettigheter i selskapet uten frykt for represalier.

Evaluering

 • Kontinuerlig evaluering og oppdatering av retningslinjer og rutiner for å holde dem i tråd med utviklende standarder og beste praksis innen menneskerettigheter.

bottom of page